برگزاری دوره آموزشی ISM code و DPA در بندرعباس

برگزاری دوره آموزشی ISM code و DPA در بندرعباس

براساس درخواست صورت گرفته مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی کشتی ها‌ (ISM code) و تشریح وظایف و مسئولیتهای فرد برگزیده خشکی (DPA) دوره دو روزه ای به صورت تخصصی و کاربردی مطابق با آخرین اصلاحات و تغییرات اعمال شده در این ارتباط در تاریخهای ۱۳ و ۱۴ آبانماه در بندرعباس با حضور نمایندگان شرکتهای راهبری، مالکین و کاپیتانهای کشتی برگزار گردید و در پایان دوره آزمونی به عمل آمد و شرکت کنندگان موفق به دریافت گواهینامه شدند.