دوره آشنایی با قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، معافیت ها و تنظیم اظهارنامه

دوره آشنایی با قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، معافیت ها و تنظیم اظهارنامه

طبق قوانین و مقررات، گردشهای مالی، پولی و درآمدی شرکتها و سازمانها مشمول مالیات مستقیم می شود که شرکت ها موظفند بخشی از درآمدهای خودرا به دولت پرداخت نمایند.رعایت مفاد مختلف این قوانین و آگاهی از موارد مشمول در معافیت های آنها برای سازمان یا شرکت ضروری است تا علاوه بر اجرای درست قوانین، از معافیت ها استفاده نموده و از پرداخت های نادرست و اشتباهات جلوگیری کند. در همین راستا کارشناسان واحد مالی موسسه رده بندی آسیا بمنظور به روز نمودن اطلاعات خود در این خصوص و آشنائی هرچه بیشتر با قوانین و مقررات در این دوره آموزشی که در دو روز و در تاریخهای ۱۲ و ۱۳ مهر ماه برگزار شد، شرکت نمودند. اهداف تعریف شده برای این دوره عبارتند از: آشنائی شرکت کنندگان با قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم، آگاهی از وظایف مالیاتی و اثرات آن بر سازمان، آشنائی با نکات اجرایی قانون و آشنایی با معافیت های مالیاتی.