دوره آموزشی آشنایی با قانون کار

دوره آموزشی آشنایی با قانون کار

نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در مدیریت بوده و هر شرکت یا سازمان ناگزیر است با بکارگیری نیروی انسانی، اهداف خود را محقق نماید. اطلاع از قانون کار موجب می شود مدیران و شرکت ها روابط خود با نیروی انسانی را به گونه ای تنظیم نمایند تا هم پاسخگوی نیازمندیها و تعهدات نیروی انسانی باشند و هم رضایت نیروی انسانی حاصل شود. بمنظور محقق شدن این امر، پرسنل اداری و مالی موسسه رده بندی آسیا در این دوره که در تاریخهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه برگزار شده بود شرکت نمودند و مباحث مطرح شده شامل آشنائی با مفاهیم قانون کار، آشنایی با تکالیف کارفرمایان و کارگران، آشنایی با نحوه رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی و آشنائی با جرائم و مجازاتهای تعیین شده در قانون کار بودند.