دوره آموزشی بازرسی های فنی مؤسسات رده بندی

دوره آموزشی بازرسی های فنی مؤسسات رده بندی

 

در راستای درخواست اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر آموزش مدیران و کارشناسان اداره کل تامین و مهندسی تجهیزات آن سازمان، دوره دو روزه ای در تاریخهای ۱۵ و ۱۶ دیماه با عنوان بازرسی های فنی مؤسسات رده بندی درخصوص بازرسی از شناورها و کشتیها و با محوریت موضوعات زیر توسط واحد آموزش مؤسسه رده بندی آسیا برگزار شد. موارد مطرح شده عبارتند از:

  • چارچوب بازرسیها و گواهینامه های کشتیها
  • بازرسیهای رده بندی و صدور گواهینامه شناورها
  • بازرسیها و گواهینامه های قانونی کشتیها
  •  سایر بازرسیهای مرتبط