دوره آموزشی مبانی و ممیزی براساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲ برگزار شد

دوره آموزشی مبانی و ممیزی براساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲ برگزار شد

 

با توجه به گستره فعالیت مؤسسه رده بندی آسیا در حوزه های مختلف صنعتی و بمنظور ارتقاء دانش فنی و تخصصی بازرسین صنعتی، واحد آموزش مؤسسه با همکاری پژوهشکاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، دوره آموزشی سه روزه از هشتم لغایت دهم مرداد ماه در دفتر مرکزی برگزار نمود. در این دوره، بمدت دو روز در ارتباط با تعاریف و اصطلاحات، مبانی استاندارد، نهاد اعتبار دهی، اصول ممیزی و مدیریت برنامه ممیزی صحبت شد و در روز سوم با برگزاری چهار کارگاه آموزشی  به ترتیب برنامه ریزی ممیزی داخلی، طرح ممیزی، چک لیست ممیزی و دو سناریو و آزمون به کار خود پایان داد. لازم بذکر است گواهینامه پایان دوره آموزشی از سوی پژوهشگاه استاندارد صادر گردید.