شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 بازرسی کانتینر
1 برگزاری دوره آموزشی بازرسی تجهیزات حفاری و سرچاهی (Wellhead and X-Mas Tree)
1 سفارش ساخت کشتی با متانول از سوخت LNG جلو افتاد
1 پیشرفته‌ترین و سبزترین کشتی مسافری شرکت MSC به راه افتاد