برگزاری دومین مرحله دوره آموزشی تستهای غیرمخرب جوش (NDT)

برگزاری دومین مرحله دوره آموزشی تستهای غیرمخرب جوش (NDT)

در ادامه روند آموزشهای مؤسسه رده بندی آسیا، مرحله دوم دوره آموزشی تستهای غیر مخرب جوش در مدت ۳ روز بمنظور بازآموزی و به روز رسانی اطلاعات بازرسین در این خصوص از تاریخ ۰۳/۰۵/۹۶ تا ۰۵/۰۵/۹۶ در سالن آموزش مؤسسه برگزار گردید. طبق جمع بندی نظرات افراد شرکت کننده بر اساس فرم ارزیابی برگزاری دوره، رضایتمندی چه به لحاظ سطح علمی و کیفی و چه به لحاظ کمی با درصد بالایی حاصل شده است.

به نقل از مدیر آموزش و تحقیقات، با توجه به برگزاری دوره اخیر، تمامی بازرسان مؤسسه این دوره آموزشی بازآموزی را با موافقیت گذرانده و آمادگی جهت ارایه خدمات به مشتریان را دارند.