تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

تحقیقات، پژوهش و توسعه

اهم فعالیتها :

– گردآوری و به روزآوری روشهای جاری ساخت و رده بندی کشتی و شناورها و سازه‌های فراساحلی

– گردآوری و به روزآوری قواعد و مقررات ساخت و رده بندی کشتی و شناورها و سازه‌های فراساحلی

– تدوین دستورالعمل و استقرار سیستم ارزیابی صلاحیت بازرسان و ممیزان