حضور موسسه رده بندی آسیا در ششمین نمایشگاه بین المللی دریایی، دریانوردی و صنایع فراساحل

حضور موسسه رده بندی آسیا در ششمین نمایشگاه بین المللی دریایی، دریانوردی و صنایع فراساحل