شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 ساخت و آزمایش بویه در ایران
1 امـضا تـفاهم نـامه هـمکاری مـشترک موسسه رده بندی “آسـیا” با دانـشگاه “دریـانوردی و عـلوم دریـایی چـابهار”
1 کاتالوگ
1 حضور موسسه رده بندی آسیا در ششمین نمایشگاه بین المللی دریایی، دریانوردی و صنایع فراساحل