آرمان / اهداف

آرمان

کسب جایگاه برتر در بین شرکت های همتراز در داخل کشور و حضور موثر
در منطقه با ارائه خدمات منطبق بر استانداردهای جهانی در راستای توسعه پایدار

اهداف

 • افزایش سهم بازار از طریق برخورداری از سبد کسب وکار متنوع و حضور موثر در بازارهای ملی و منطقه ای
 • توسعه دانش فنی و ارتقاء کیفیت خدمات سازمان از طریق توسعه استانداردها، مجوزها و دانش فنی و سایر زیر ساختهای مورد نیاز
 • حرکت در مسیر سرآمدی سازمان و ارتقاء بهره وری در کلیه امور از طریق بهبود مستمر فرآیندهای سازمان
 • تلاش در جهت ارتقاء رضایت ذی نفعان از طریق شناسایی و تأمین نیازها و انتظارات ایشان در چارچوب تعهدات و الزامات قانونی قابل کاربرد
 • توسعه منابع انسانی شرکت به عنوان ضامن موفقیت و بقاء شرکت و ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت های ایشان
 • تعهد به حفظ و صیانت از محیط زیست و مدیریت بهینه منابع
 • بهبود مستمر شرایط بهداشت شغلی از طریق تأمین محیط کار ایمن و مناسب

ماموریت

شرکت رده بندی آسیا با تکیه بر نزدیک به دو دهه تجربه و بهره گیری از دانشئ فنی روزدنیا و نیروی انسانی متخصص و با درنظر گرفتن قوانین واستانداردهای ملی و بین المللی حاکم بر صنعت، درزمینه انجام بازرسی های فنی،رده بندی ، ارزیابی انطباق وصدور گواهینامه های فنی و ایمنی ، درزمینه های دریایی ، صنعتی و فراساحل فعالیت می نماید .این شرکت خدمات خود را در سطح ملی و بین المللی با هدف کمک به تحقق ایمنی و توسعه پایدار ارائه می نماید .

بیانیه ارزشی

 • تعامل موثر , شفاف و مبتنی بر احترام متقابل با کلیه ذی نفعان
 • رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به اصول استقلال , بی طرفی و رازداری
 • اعمال تفکر اقتصادی و بهره ور در اتخاذ سیاست ها و تدابیر جرایی
 • تعالی , بهبود مستمر , دانش محوری , نوآوری و مشارکت سازمانی
 • اولویت در ایمنی و سلامت کارکنان و صیانت از منابع ملی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار
 • رعایت کرامت انسانی و شایسته سالاری در مناسبات شغلی