توليد كنندگان محصولات دريايي
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 روانکاران احیا سپاهان -

031-45642260-1

-

031-45642786

 • گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي MDCL 5070)
 • گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي MDTP 4012)
 • گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي MDCK 3005)
 • ASIA/CE/96/020
 • ASIA/CE/96/021
 • ASIA/CE/96/022
 • ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
  2 صنایع جوشکاب یزد -

  021-22279266

  -

  021-22273366

  3 شرکت کابل افشان اردستان -

  02188729701-4

  -

  -

 • گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
 • ASIA/CE/96/011
 • ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
  4 الکترود اعتماد یزد يزد

  035-37272675

  -

  035-37272264

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (الكترود)
 • ASIA/CE/97/056
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
  5 برنا گداز تهران

  021-56232587

  -

  -

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده)
 • ASIA/CE/97/037
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
  6 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

  071-37742424

  -

  -

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (اسکله شناور پلي اتيلن)
 • ASIA/CE/97/015
 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
  7 سپهر دانش پویا تهران

  021-22884125-6

  -

  -

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده)
 • گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده)
 • ASIA/CE/97/067
 • ASIA/CE/97/068
 • ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
  8 رنگ مکث تهران

  021-66002292

  -

  -

 • گواهينامه تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
 • ASIA/CE/96/024
 • ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
  9 روناس تهران

  021-88841081-3

  -

  -

 • گواهینامه تأیید نوع محصول (رنگ ضد خزه)
 • ASIA/CE/96/063
 • ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
  10 باژاک تهران

  021-88770505

  -

  -

 • گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
 • ASIA/CE/97/021
 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
  11 نورین تاب تهران

  88506065
  88506069

  -

  88739638

 • گواهي تاييديه محصول (طناب)
 • ASIA/CE/97/059
 • ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
  12 توانا ذوب صنعتی کویر تهران

  021-66159153

 • گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده)
 • ASIA/CE/97/058
 • ۱۳۹۸/۰۹/۲۰