تایید کارگاه ها

تایید کارگاه ها

تائیدیه کارگاهی به کارگاه­های جوشکاری، ساخت و تعمیر تعلق می­گیرد که فرآیند های آن­ها توسط این موسسه بررسی و تائید شود. در این حالت تمامی فرآیندها، روش­های اجرایی سیستم کنترل کیفیت کارگاه به همراه وضعیت تجهیزات و پرسنل مطابق با قوانین و دستورالعمل­های این موسسه مورد ممیزی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت حصول اطمینان از انطباق آن­ها گواهینامه مربوطه صادر می­شود.