بازرسی کانتینر

بازرسی کانتینر

 

 • بازرسی کانتینر  Container Inspection

بازرسی و نظارت بر کانتینر یکی از خدماتی است که توسط موسسه های رده بندی ارائه می شود. لازم است اطمینان حاصل شود که کیفیت و ایمنی کانتینر در چرخه حمل و نقل کالا از مرحله طراحی، تولید، بهره برداری و تعمیرات، مطابق استانداردها، الزامات و مقررات رعایت می شوند.

به منظور حفظ ایمنی حمل و نقل دریایی کالا توسط کانتینر،کنوانسیون کانتینر های ایمن (Container Safety Convention – CSC) به طور مشترک توسط سازمان ملل متحد (UN) و سازمان جهانی دریانوردی(IMO)  در سال ۱۹۷۲ تدوین و تصویب شد. در حال حاضر کلیه کانتینرهای باری که در چرخه حمل و نقل دریایی مورد استفاده قرار می گیرند می بایست منطبق بر الزامات کنوانسیون CSC باشند.

کانتینر های از لحاط ابعاد و نوع کاربرد دارای تنوع و انواع مختلفی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد:

 • انواع کانتینر

– طبقه بندی کانتینر از لحاظ ابعاد

۱٫کانتینر ۱۰ فوت

۲٫کانتینر ۲۰ فوت

۳٫کانتینر ۴۰ فوت

– طبقه بندی کلی کانتینر از لحاظ کاربری

 1. ۱٫ کانتینر کالای خشک (Normal Container)
 2. ۲٫ کانتینر یخچالی (Reefer Container)
 3. ۳٫ کانتینر پهلو باز (Open Side Container)
 4. ۴٫ کانتینر روباز (Open Top Container)
 5. ۵٫ بیتوتینر (Bito Tainer)
 6. ۶٫ کانتینر تهویه دار (Ventilated Container)
 7. ۷٫ کانتینر ایزو (ISO Tank)
 8. ۸٫ کانتینر مخزن دار (Tank Container)
 9. ۹٫ کانتینر تاشو (Flatrack Container)
 10. کانتینر مسطح (Platform Container)
 11. کانتینر عایق بندی شده (Insulate Container)
 12. کانتینر حرارتی (Heated Container)

خدمات زیر در زمینه بازرسی کانتینر توسط موسسه رده بندی آسیا ارائه می گردد:

بازرسیهای حین ساخت کانتینرها Container Inspection During Manufacturing

از طراحی تا تولید بر اساس الزامات کنوانسیون کانتینرهای ایمن(CSC) و استانداردهای مربوطه به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی ایران.

کانتینر های جدید می بایست تحت نظارت نهاد مرجع دریایی دستگاه اجرایی هر کشور ساخته و پس از بازرسی و آزمون کانتینرها و تایید انطباق با الزامات کنوانسیون CSC و با انجام موفقیت آمیز تستهای هشتگانه برای کانتینرهای نو، پلاک تایید CSC برروی آن نصب گردد.

– نظارت ادواری Periodical Inspection

کانتینرها به منظور تصدیق و تمدید پلاک ایمنی آنها به دو شیوه بازرسی از کانتینـرها و نظارت بر اجرای سیستم ACEP (تائید برنامه آزمون مستمرApproved Continuous Examination Program ) به نمایندگی از دستگاه اجرایی.

کانتینرها باید پس از گذشت ۵ سال از زمان ساخت، هر ۲٫۵ سال یکبار تحت کنترل و بازرسی قرار بگیرند.

بازرسی از کانتینر جهت اطمینان از حفظ شرایط ایمنی و قابلیت دریانوردی مطابق الزامات کنوانسیون توسط بازرسی انجام شده از سوی موسسه رده بندی آسیا و تمدید پلاک ایمنی ارزیابی و یا تایید طرح کلی بازرسی ادواری و اختصاص شماره ACEP که توسط مالک یا نماینده تام الختیار تهیه و تدوین و از طریق موسسه رده‌بندی با هماهنگی و تصویب دستگاه اجرایی (سازمان بنادر و دریانوردی) و نظارت بر طرح صورت می گیرد.

این موسسه آمادگی دارد به عنوان مشاور با همکاری شرکت مالک کانتینر، اقدام به طراحی، تدوین، آموزش و استقرار طرح ACEP  بنماید، به نحوی که آن شرکت نهایتاً موفق به دریافت شماره ACEP از سوی سازمان بنادر و دریانوردی گردد و پس از آن، این موسسه نظارت های بعدی را نیز بر انجام این طرح، بر عهده خواهد گرفت.

– نظارت بر تعمیرات کانتینر:  Repairing Monitoring

به منظور حصول اطمینان از حفظ کیفیت و انطباق با الزامات کنوانسیون CSC پس از فرآیند تعمیرات کانتینرها در حین سرویس

بازرسی کانتینر قبل و بعد از بهره برداری:inspection pre and after utilization

شامل بررسی ظاهری کانتینر قبل از بارگیری کالا از حیث سلامت کانتینر و تمیزی و شرایط مناسب بارگیری و بازرسی پیش از تحویل و تحول کانتینر در هنگام اجاره آن به نمایندگی از سمت صاحب کانتینر و اتمام زمان اجاره و عودت کانتینر از سوی اجاره کننده به مالک آن

 • انواع کانتینر

– طبقه بندی کانتینر از لحاظ ابعاد

۱٫کانتینر ۱۰ فوت

۲٫کانتینر ۲۰ فوت

۳٫کانتینر ۴۰ فوت

– طبقه بندی کلی کانتینر از لحاظ کاربری

 1. ۱٫ کانتینر کالای خشک (Normal Container)
 2. ۲٫ کانتینر یخچالی (Reefer Container)
 3. ۳٫ کانتینر پهلو باز (Open Side Container)
 4. ۴٫ کانتینر روباز (Open Top Container)
 5. ۵٫ بیتوتینر (Bito Tainer)
 6. ۶٫ کانتینر تهویه دار (Ventilated Container)
 7. ۷٫ کانتینر ایزو (ISO Tank)
 8. ۸٫ کانتینر مخزن دار (Tank Container)
 9. ۹٫ کانتینر تاشو (Flatrack Container)
 10. کانتینر مسطح (Platform Container)
 11. کانتینر عایق بندی شده (Insulate Container)
 12. کانتینر حرارتی (Heated Container)