تایید مدارک و نقشه ها

تایید مدارک و نقشه ها

یکی از فعالیت های پیش از شروع ساخت شناورها یا انجام تغییرات اساسی در ابعاد یا کاربری آنها، تهیه طرح ها و مدارک فنی می باشد. موسسه رده بندی آسیا مدارک فنی و طرح ها و نقشه های ساخت شناورها را در انطباق با قوانین و استانداردهای مشمول کنترل و در صورت احراز شرایط تایید می نماید. بنا به مشخصات طرح، متخصصان دریایی موسسه با تیم طراحی شناور از اولین مراحل طراحی همراه بوده و همکاری متقابل و موثری در راستای تامین نیازمندی های فنی و ایمنی طرح برقرار می نمایند. دسترسی گسترده متخصصان موسسه رده بندی آسیا به قوانین و استانداردهای روز و بهره برداری از نرم افزارهای کارآمد در کنار دانش و تجربه سال ها فعالیت در تامین خدمات کنترل مستندات فنی و طراحی موجب می شود، مشتریان آسیا بتوانند از انطباق طرح ها و نقشه های شناور با الزامات فنی و قانونی یا مشخصات فنی قراردادهای طراحی و ساخت اطمینان حاصل نمایند.

مستندات طراحی اولیه، معماری، سازه، مکانیک و برق شناورها در بخش های مختلف توسط متخصصان مجرب رده بندی آسیا با نگرش به آخرین دستاوردهای فنی در حوزه های مرتبط و در انطباق با ضوابط مشمول بررسی شده و بهترین راهکارها جهت تامین نیازمندی های فنی و ایمنی به مشتریان و تیم های طراحی ارائه می شود.

علاوه بر نقشه ها و مدارک فنی، متخصصان رده بندی آسیا می توانند با بررسی مستندات مدیریت فرآیندهای ساخت و رویه های کنترل کیفی و همچنین طرح ها و رویه های تست ها، در طرح ریزی موثر فعالیت های کشتی سازی کمک شایانی نمایند.