خدمات بازرسی و ممیزی عرشه های بالگرد نشین (هلی دک)

خدمات بازرسی و ممیزی هلی دک ها در این موسسه توسط کارشناسان واحد فراساحل انجام میپذیرد. در این فرآیند ابتدا ممیزی نظام نامه عرشه های بالگرد نشین بر اساس آیین نامه های سازمان هواپیمایی انجام میشود و در ادامه مدارک فنی و ایمنی مربوطه بررسی شده و سپس بازرسی در محل از سازه, در انتها گزارش بازرسی تدوین و همراه یافته ها به کارفرما اعلام میگردد

تصمیم گیری جهت صدور و با عدم صدور گواهینامه توسط سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود و این موسسه در رابطه با رفع یافته های بازرسی نقش مشاوره ای دارد.

به طور خلاصه فرایند بازرسی و ممیزی هلی دک ها به شرح ذیل است

  • ممیزی نظامنامه ( Helideck Manual)
  • بررسی مدارک فنی
  • بررسی مدارک ایمنی
  • بازرسی و ممیزی از سازه و تجهیزات
  • ممیزی نفرات
  • تدوین گزارش بازرسی و اعلام یافته ها
  • مشاوره جهت رفع یافته ها