خدمات ضمانت دریایی

خدمات ضمانت دریایی

بارگیری، حمل و نصب سازه های بزرگ و سازه های فراساحلی

پیشنهاد آسیا برای انجام عملیات بارگیری جابجایی حمل و نقل و نصب سازه های و کالاهای بزرگ ، حساس، ارزشمند و فراساحلی به مانند سکوهای نفتی سازه های زیر آبی(خطوط لوله نفت و گاز ، کابلهای فیبر نوری، سیستم مهار در دریا، حمل خشک و تر سازه های بزرگ و نا متعارف، کشتی، سکوهای حفاری، و کالاهای با ارزش)استفاده از خدمات استاندارد و مطمئن مانند گارانتی دریایی و بیمه ایست برای اطمینان از اجرای عملیات به شکل استاندارد و تحت حمایت قرار گرفتن عملیات مورد نظر از سوی دولتها ، بیمه ها  و کارفرمایان است.

بازرسی ضمانت دریایی این اطمینان را حاصل میکند که کار مورد نظر با توجه به سطح ریسک مورد پذیرش در استانداردها و قوانین بین المللی و سیاستهای بیمه ای از یک سو و صنایع ، کارفرمایان و پیمانکاران از سوی دیگر است برنامه ریزی شده و تحت کنترل و پایش عملیات در حال انجام است. در نهایت می توان اطمینان حاصل کرد از اجرای استاندارد کار در عین حفظ منافع همه طرفهای درگیر به همراه رعایت پایینترین سطح ریسک اساندارد در پروژه مورد نظر.

شرح خدمات

خدمات ضمانت دریایی به طور عادی ارزیابی و بررسی طراحی و نظارت در سایت را هم پوشش می دهد و به طور کلی عملیات های دریایی را در بر میگیرد:

  • حمل و نقل و نظارت ساحلی
  • حمل نقل و بارگیری  بر روی کشتی و بارجهای باری
  • باربرداری سبک و سنگین و تخصصی فراساحلی با جرثقیلهای  منصوب بر روی شناورها crane barge  , heavy lift vessel
  • انواع نصبهای فرا ساحلی و شمع کوبی
  • حمل و نقل و نصب خطوط زیر ابی به همراه عملیاتهای مربوطه مانند trenching , mattress , sand bag and grout bag installation , crossing
  • جابجایی سکوهای حفاری مانند جک آپها به شکل ید کشی و یا بار گیری بر روی کشتی
  • نظارت بر بارگیری بارهای حجیم سنگین نا متعارف و ارزشمند

رویه انجام خدمت

  • تایید مدارک و طرحها برای عملیات مختلف دریایی
  • نظارت و حضور در سایت قبل و هنگام اجرای عملیات

صدور گواهینامه  قبل از آغاز عملیات به طور رسمی تایید کننده این موضوع است که برنامه ریزی عملیات وتجهیزات مورد استفاده در این عملیات کاملا مطابق با الزامات و قوانین بین المللی ، رده بندی اسیا و یا سایر استانداردهای قابل قبول بین المللی است.

پس از اتمام عملیات ، گواهینامه “Certificate of Conformity”/” Certificate of Approval نیز صادر می شود تا اطمینان حاصل شود که کشتی ها، مواد ، تجهیزات ، دستگاه ها و ماشین آلات مورد استفاده در عملیات، و همچنین استفاده و نصب صحیح آنها مطابق با روش های تایید شده است.

تیم بازرسی و مهندسی که برای انجام این خدمات منصوب شده اند شامل متخصصان دریایی  و مهندسین مکانیک و سازه های دریایی با تجربه عملیات دریایی و فرا ساحلی هستند.