بازرسی شناورهای نوساز

بازرسی شناورهای نوساز

شناورهای نوساز به منظور امکان تردد پس از تکمیل ساخت، می بایست گواهینامه های رده بندی معتبر در انطباق با قوانین و استانداردهای ملی و بین امللی مشمول را داشته باشند. از این رو به عنوان یکی از فعالیت های اصلی موسسات رده بندی، رده بندی آسیا نیز خدمات انجام بازرسی ها و نظارت بر انجام تست های حین ساخت را به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و رعایت استانداردها در راستای حفظ جان انسان ها، بار و حفاظت از محیط زیست دریایی  به صورت گسترده ای ارائه می نماید. در این بخش رده بندی آسیا سابقه طولانی در ارائه خدمات نظارت حین ساخت شناورهای نوساز در داخل و فراتر از مرزهای کشور را دارد.

فرآیند رده بندی شناور نوساز شامل بخش های مختلفی از تایید طرح، بازرسی مواد و تجهیزات، مونتاژ و جوشکاری و نصب تجهیزات و ماشین آلات تا انجام تست های کارخانه ای، ساحلی و دریانوردی و در نهایت انجام بازرسی های قانونی و رده بندی می باشد.

پس از دریافت درخواست مشتری، بازرسان دریایی موسسه رده بندی آسیا از امکانات و روش های ساخت کشتی سازی بازدید به عمل آورده و از امکان برآورده ساختن نیازمندی های فنی ساخت شناور اطمینان حاصل می نمایند. به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل فعالیت های کنترل کیفی و انجام تست ها در انطباق با ضوابط مربوطه، با برگزاری جلسات هماهنگی یک طرح بازرسی و تست (Inspection and Test Plan) برقرار می شود. کلیه بازرسی ها و تست های حین ساخت شناور مطابق طرح بازرسی و تست توسط بازرسان خبره و کارآزموده رده بندی آسیا در حوزه های مختلف انجام خواهند شد. مضافاً مشتریان موسسه رده بندی آسیا امکان بهره برداری از خدمات مبتنی بر قراردادهای شخص ثالث (Third Party Administrator) را نیز خواهند داشت. این خدمات به منظور حصول اطمینان از انطباق پیشرفت ساخت با شرایط قرارداد با کشتی سازی و سایر طرفهای درگیر و نیازمندی های مضاعف و ویژه (که ممکن است در قوانین مشمول لحاظ نشده باشند) به خریداران، کشتی سازی ها، بانک ها و سایر مراکز تامین مالی و سرمایه گزاری و مبادی قانونی ارائه می شوند.