نظارت شخص ثالث TPA

نظارت شخص ثالث TPA

OFFSHORE CONSTRUCTION STRUCTURE INSPECTION (THIRD PARTY AUTHORITY/ INDEPENDENT)

ما خدمات TPA را برای طیف زیادی از دارایی ها و پروژه ها را نزدیک به ۲ دهه  است که انجام میدهیم ، TPA  برای کاهش ریسک و بهبود کیفیت در حین طراحی، ساخت، نصب و حین استفاده، وهمچنین کاهش تعداد بازسازی و تعمیرات، اهمیت دارد. ما تمام موارد مورد نظر را در طول عمر سازه ها و تجهیزات، از مطالعات تا طراحی، اجرا و نصب، بررسی و ارزیابی می کنیم. تجربه ما در دریا و صنایع ساحلی و فرا ساحلی، به ما اجازه می دهد تا به طور دقیق نقاط ضعف فنی و فیزیکی را در طیف وسیعی از تجهیزات،سازه ها، ماشین آلات، دستگاه ها و مواد را ارزیابی کنیم.

 

شرح خدمات

ما در تمام مراحل طراحی، بررسی طرح ها و نقشه ها و مستندات و ارائه آنالیز مستقل از تمام مراحل طراحی، ساخت و راه اندازی را انجام می دهیم. ما همچنین خدمات مشاوره و بررسی را ارائه می دهیم. تجربه کاری ما در ۲ دهه گدشته در مورد  تأیید طراحی سازه  و ساخت جکت، سکو های ثابت و سازه های شناور برای کارفرما های برجسته مختلف بوده است.

خدمات قابل ارایه برای:

 • سکوهای ثابت
 • سکوهای متحرک
 • عملیات نصب در دریا

انواع خدمت:

 • بررسی و کنترل نقشه ها و مدارک
 • نظارت و مشاوره برای تمام مراحل طراحی و اجرا
 • مشاوره برای ندوین قوانین ساخت
 • ممیزی پیمانکاران با توجه به استانداردهای بین المللی
 • نظارت در حین ساخت
 • تاییده جوشکاران و اپراتورهای NDT
 • تاییده رویه ها و روشهای جوشکاری و برشکاری
 • بازرسی و تاییدیه مواد اولیه ساخت
 • بازرسی رنگ و پوشش ضد خوردگی
 • بازرسی های سیستمهای کاتودیک
 • تایید طرح و صدور COA