پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی

گردآوری و به روزآوری روشهای جاری ساخت و رده بندی کشتی و شناورها و سازه‌های فراساحلی

گردآوری و به روزآوری قواعد و مقررات ساخت و رده بندی کشتی و شناورها و سازه‌های فراساحلی

تدوین دستورالعمل و استقرار سیستم ارزیابی صلاحیت بازرسان و ممیزان

قوانین