امیرآباد

امیرآباد

آدرس : مازندران- زاغمرز- روبروی هنرستان کارودانش بعثت

تلفن : ۳۴۶۱۲۹۲۸ (۰۱۱)

ایمیل : AmirAbad@AsiaClass.Org

مدیریت شعبه : آقای مهندس محمد علی سبحانی

ایمیل مدیریت : M.Sobhani@AsiaClass.Org