امیرآباد

امیرآباد

آدرس : مازندران، بندر امیرآباد، روبروی درب ورودی شماره ۲ بنـدر، ساختمان پودینه

تلفن : ۳۴۶۲۳۴۷۹ (۰۱۱)

کد پستی : ۴۸۵۴۱۷۶۵۸۱

ایمیل : P.Habibzadeh@AsiaClass.Org

مدیریت شعبه : آقای کاپیتان علی اکبر نبوی 

ایمیل مدیریت : A.Nabavi@AsiaClass.Org