بازرسی رده بندی و قانونی

بازرسی رده بندی و قانونی

بازرسی های رده بندی و صدور گواهینامه شناورهای موجود:

یکی از خدمات اصلی موسسات رده بندی در سطح جهانی، کنترل سازه و ماشین آلات شناورها از نظر کمی و کیفی برای حصول اطمینان از سطح ایمنی قابل قبول در انطباق با شرایط عملیاتی می باشد. موسسه رده بندی آسیا خدمات بازرسی های رده بندی شناورهای موجود را پس از انجام بازرسی براساس قوانین انحصاری موسسه با صدور دو گواهینامه بدنه و ماشین آلات در بالاترین سطح تامین می نماید. گواهینامه های رده بندی صادره از موسسه رده بندی آسیا برای مالکان، صاحبان بار، شرکت های بیمه و مراجع بندری و پرچم اطمینان لازم از ایمنی ساختار شناور را فراهم می آورد.

موسسه رده بندی آسیا با تدوین و بکارگیری قوانین انحصاری در انطباق با روش های بین المللی موسسات رده بندی شرایط ایمن برای انواع شناورهای تحت کلاس تعیین نموده است. این قوانین مطابق به روزترین روش های علمی با رویکرد کاهش ریسک توسط متخصصان موسسه رده بندی آسیا به صورت مداوم بروزرسانی می شوند تا مشتریان این موسسه از پربازده ترین سطح ایمنی در تقابل با هزینه بهره برداری و نگهداری شناور در حدود نیازمندیهای رده بندی بهره مند باشند.

در راستای تامین ارتباط مناسب با مشتریان خدمات رده بندی، امکان بهره برداری مشتریان از نرم افزار اختصاصی رده بندی آسیا با عنوان COMPRO فراهم آمده است. قابلیت های این نرم افزار برای مراجع قانونی و ذینفعان شناورهای تحت کلاس رده بندی آسیا شرایط مناسبی فراهم آورده است تا به صورت روزآمد از آخرین وضعیت شناور در بازرسی های صورت گرفته اطلاع حاصل نمایند. رده بندی آسیا با توجه به نیازمندیهای مدیریت ناوگان مشتریان در طور مداوم افزایش و توسعه قابلیت های نرم افزارهای رده بندی را مدنظر دارد.

 

بازرسی های قانونی و صدور گواهینامه شناورهای موجود

سازمان جهانی دریانوردی به عنوان اصلی ترین و فراگیرترین سازمان جهانی در راستای هماهنگی فعالیت های دریانوردی مابین کشورها قوانین و کنوانسیون های متنوعی را با اجماع کشورهای عضو مصوب می نماید. کشورها با الحاق به این قوانین و کنوانسیون ها ملزم به اجرای و نظارت بر حسن انجام آنها می شوند. جمهوری اسلامی ایران به بسیاری از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در زمینه های ایمنی، حفاظت از محیط زییست و حقوقی ملحق شده است. حفظ انطباق با قوانین بین المللی به منظور سهولت تردد ایمن در بنادر و آب راههای داخلی و بین المللی حائز اهمیت می باشد. مالکان شناورها و صاحبان بار با حصول اطمینان از انطباق شناور با قوانین و کنوانسیون های دریایی می توانند به میزان قابل توجه به امنیت و تداوم فعالیت های اقتصاد دریانوردی خود اطمینان حاصل نمایند. مطابق قوانین اجرای مفاد این کنوانسیون ها با حفظ شرایط نظارتی و حاکمیتی به شرکت ها و ارگان های مشخصی که سازمان بنادر و دریانوردی تشخیص می دهد واگذار می شود. موسسه رده بندی آسیا در چارچوب قرارداد منعقد با سازمان بنادر و دریانوردی مجوز انجام بازرسی ها و صدور گواهینامه های قانونی مربوط به کنوانسیون ها و قوانین زیر را دارد:

 • کنوانسیون بین المللی حفظ جان انسان ها در دریا، پروتکل های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۸ و اصلاحیه های بعد آنها
 • کنوانسیون بین المللی مارپل ۷۸/۷۳ و اصلاحیه های بعد آنها
 • مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا ۱۹۷۲
 • کنوانسیون بین المللی اندازه گیری تناژ کشتی ها ۱۹۶۹
 • کنوانسیون بین المللی کنترل سیستم های ضد خزه بر روی کشتیها
 • کنوانسیون بین المللی خط شاهین بارگیری، ۱۹۶۶و پروتکل ۱۹۸۸ و اصلاحیه های بعدی آن
 • کد سکوهای حفاری متحرک ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹
 • کنوانسیون سازمان بین المللی کار برای اسکان خدمه
 • کنوانسیون بین المللی تورمولینوس برای ایمنی کشتی های صیادی
 • تایید انواع تجهیزات حفظ جان
 • آئین نامه ایمنی و نحوه بازرسی شناورهای غیرکنوانسیونی
 • کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن ۱۹۷۲ با اصلاحیه های بعدی آن
 • مقررات بین المللی کشتیهای تندرو ۲۰۰۰/۱۹۹۴و قطعنامه های (۷۳)۹۷ MSC ,(63)M
 • مقررات بین المللی کشتیهای Dynamically Supported Craft
 • کنوانسیون بین المللی کار دریایی

با توجه به اساسنامه رده بندی آسیا، خدمات بازرسی ها و صدور گواهینامه های قانونی به صورت غیر انتفاعی ارائه شده و درآمد ناشی از آن به منظور افزایش کیفیت خدمات به مشتریان صرف توسعه و تحقیق و آموزش پرسنل می گردد.

موسسه رده بندی آسیا با بیش از ۳۰ سال پیشینه در ارائه خدمات انجام بازرسی ها و صدورگواهینامه های قانونی به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، ساز و کار و نرم افزارهای مناسب جهت انطباق با کد بین المللی سازمانهای واجد صلاحیت (Recognized Organization Code) را فراهم آورده است. شبکه فراگیر و در حال گسترش بازرسان انحصاری موسسه رده بندی آسیا در سراسر دنیا امکان پشتیبانی از ناوگان تحت کلاس را همه شرایط فراهم آورده است. خطوط کشتیرانی معتبر کشور و شناورهای تحت کلاس موسسه توانسته اند در طی سالیان با بهره گیری از گواهینامه های قانونی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری رده بندی آسیا به تمام بنادر دنیا تردد نمایند. به پشتوانه توان فنی و ساختار مدیریت رو به رشد، موسسه رده بندی آسیا در صدد توسعه فعالیت های ارائه خدمات قانونی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به عنوان اهداف اول و  کشورهای آسیای شرق در عنوان اهداف بعدی می باشد.

همکاری موسسه رده بندی آسیا با موسسات بین المللی عضو IACS موجب تسریع دستیابی به این اهداف شده است.

در حال حاضر موسسه رده بندی آسیا با موسسات زیر قرارداد همکاری دوجانبه امضا نموده و خدمات شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران به صورت دوکلاسه (Dual-Class) به صورت همزمان با موسسه رده بندی آسیا بهره برداری می نمایند:

 • موسسه رده بندی DNV-GL نروژ
 • موسسه رده بندی RINA ایتالیا
 • موسسه رده بندی BV فرانسه
 • موسسه رده بندی PRS لهستان

مشتریان موسسه رده بندی آسیا می توانند با بهره گیری از خدمات بازرسی های قانونی علاوه بر حصول اطمینان از انطباق ناوگان خود با آخرین تغییرات قوانین مشمول، از راهنماها و انتشارات موسسه در خصوص انطباق با قوانین بین المللی و ملی به منظور پیشگیری از ایجاد نواقص بازدارنده در فعالیت های تجاری خود بهره مند شوند.

 

بازرسی صدور گواهینامه کنوانسیون بین المللی کار دریایی شناورهای موجود:

با تصویب و اجرای کنوانسیون بین المللی کار دریایی ناوگان مشمول ملزم به رعایت قوانین حقوق دریانوردان مطابق مفاد کنوانسیون مذکور شدند. براین اساس شناورها در دو بخش ملزم به رعایت قوانین ویژه ای شدند.

 • ساختار شناورهای جدید با توجه به شرایط مناسب برای فعالیت و زیست پرسنل دریانورد
 • امور حقوقی فی مابین پرسنل دریانورد و مالک/راهبر شناور

کنترل موارد فوق در انطباق با مفاد کنوانسیون بین المللی کار دریایی و قوانین کشور پرچم توسط موسسه رده بندی آسیا در قالب ممیزی های منظم انجام پذیرفته و با صدور گواهینامه قانونی مربوطه مورد تایید قرار می گیرد. موسسه رده بندی آسیا با عنایت به توجه ویژه بنادر کشورهای توسعه یافته به حقوق دریانوردان و ضرورت مدیریت قراردادها و شرایط کار و تعهدات متقابل پرسنل و مالک/راهبر کشتی، بستر خدمات مناسبی جهت تامین شرایط کنوانسیون بین المللی کار دریایی و قوانین کشور پرچم فراهم آورده است. بهره برداری از توان و اشراف رده بندی آسیا در این خصوص به مشتریان این مکان را می دهد تا با حداکثر شفافیت از انطباق شناورها و روش ها و اقدامات مدیریت پرسنل دریانورد و در نتیجه از تداوم فعالیت ناوگان خود اطمینان حاصل نمایند.

 

ممیزی مدیریت ایمنی شناورهای موجود

با پیشرفت دانش مدیریت در حوزه های مختلف، صنایع دریایی از روش های نوبن و بسیار کارآمد در راستای تامین ایمنی شناورها مجهز شدند. بخش قابل توجهی از روش های روز در این خصوص مطابق قوانین مختلف بین المللی مطابق ISM Code لازم الاجرا می باشند.

سیستم مدیریت ایمنی به واسطه مصوبه MSC/Circ. 881 مورخ ۱۴ DEC 1998 کمیته ایمنی دریایی سازمان بین المللی دریانوردی برای شناورهای مشمول فصل نهم کنوانسیون بین المللی حفظ جان انسان ها در دریا (SOLAS) لازم الاجرا شده و پس از آن کلیه شناورهای مسافربری و باری با ظرفیت ناخالص بیشتر از ۵۰۰ متردد در سفرهای بین المللی ملزم به رعایت ضوابط آن و دریافت گواهینامه های مربوطه می باشند.

مطابق الزامات ISM Code کلیه شناورهای مشمول می بایست دارای ساختار مدیریتی در ساحل و روی شناور باشند که مبتنی بر فرآیندهای شناسایی و کاهش ریسک و مستندسازی باشد. بدین منظور شرکت های راهبری مسئولیت استقرار ساختار مدیریت ایمنی را به عهده داشته و توسط ممیزان واجد شرایط در بازه های زمانی مشخص در دو بخش دفتر ساحلی و روی شناور ممیزی خواهند شد.

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی شامل کنترل مدارک و انطباق روش های مدیریتی اعم تصمیم گیری، تامین نیروی انسانی واجد صلاحیت، تامین تجهیزات، آموزش، ارتباطات و مستندسازی می باشد. در صورت احراز شرایط مورد نیاز در دفتر ساحلی گواهینامه DOC و بر روی شناور برای هر شناور گواهینامه SMC صادر می شود.

رده بندی آسیا با بهره گیری از توان ممیزان با تجربه و مسلط به قوانین ملی و بین المللی و آشنا با شرایط عملیاتی شناورها، علاوه بر تامین خدمات قانونی ممیزی مدیریت ایمنی و صدور گواهینامه های DOC و SMC، امکان بهره گیری مشتریان از مشاوره های موثر به منظور بهبود شرایط ایمنی شناورها را فراهم می آورد.