راهنما رنگ های جدول
  • قرمز گواهینامه های منقضی شده
  • زرد گواهینامه های با حداکثر یک ماه اعتبار
  • سبز گواهینامه های با حداکثر سه ماه اعتبار
  • فاقد رنگ گواهینامه های با اعتبار بیش از سه ماه
تولید كنندگان محصولات دریایی
شماره نام شرکت محل تلفن موبايل فكس موضوع فعاليت شماره گواهينامه تاريخ اعتبار
1 الکترود اعتماد یزد يزد

035-37272675

-

035-37272264

گواهینامه تأیید نوع محصول (الكترود)
ASIA/CE/98/101
۱۳۹۹/۱۲/۱۲
2 برنا گداز تهران

021-56232587

-

-

تأییديه نوع محصول (آند فداشونده روي و آلومينيوم)
ASIA/CE/98/054
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
3 سپهر دانش پویا تهران

021-22884125-6

-

-

گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده)
گواهینامه تأیید نوع محصول (آند فداشونده)
ASIA/CE/97/067
ASIA/CE/97/068
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ Expired
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ Expired
4 رنگ مکث تهران

021-66002292

-

-

گواهينامه تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
ASIA/CE/98/008
۱۳۹۹/۰۲/۱۷
5 روناس تهران

021-88841081-3

-

-

گواهینامه تأیید نوع محصول (رنگ ضد خزه)
ASIA/CE/96/063
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ Expired
6 باژاک تهران

021-88770505

-

-

گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
ASIA/CE/98/034
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
7 نورین تاب تهران

88506065
88506069

-

88739638

گواهي تاييديه محصول (طناب)
ASIA/CE/98/102
۱۳۹۹/۱۱/۲۰
8 توانا ذوب صنعتی کویر تهران

021-66159153

گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده روی و آلومینیوم)
ASIA/CE/98/069
۱۳۹۹/۱۰/۲۸
9 روانکاران احیا سپاهان اصفهان - ابتداي چهارباغ بالا - مجتمع تجاري كوثر - ط 3 واحد 512

-

031-36204857-60

-

گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
گواهينامه تأييد محصول (روغن دريايي)
ASIA/CE/98/005
ASIA/CE/98/006
ASIA/CE/98/007
۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۳۹۹/۰۲/۱۶
10 زنگ ستیز خیام نيشابور

051-43351512

09155511299

051-43351512

گواهي تاييديه محصول (آند هاي فداشونده)
ASIA/CE/98/014
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
11 مجتمع پلاستیک طبرستان شيراز

071-37742424

-

-

توليد اسکله شناور پلي اتيلن
ASIA/CE/98/029
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
12 دریا تامین تجهیز تهران

88205441-2

-

88780941

گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
گواهي تاييديه محصول (رنگ ضدخزه)
ASIA/CE/98/030
ASIA/CE/98/031
ASIA/CE/98/032
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ Expired
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ Expired
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ Expired
13 صنایع جوشکاب یزد -

021-22279266

-

021-22273366

گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
ASIA/CE/95/003
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ Expired
14 شرکت کابل افشان اردستان -

02188729701-4

-

-

گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
گواهينامه تاييد نوع محصول (كابل دريايي)
ASIA/CE/98/016
ASIA/CE/98/017
ASIA/CE/98/018
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
۱۳۹۹/۰۲/۲۶