تأیید محصولات

تأیید محصولات

تائیدیه نوع

تائیدیه نوع به محصولاتی تعلق می­گیرد که فرآیند طراحی و تولید آن­ها توسط این موسسه بررسی و تائید شود. در این حالت تمامی فرآیندها و عملکرد و تست تجهیزات سازنده و سیستم کنترل کیفیت آن مطابق با قوانین و دستورالعمل­های این موسسه مورد ممیزی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت حصول اطمینان از انطباق آن­ها گواهینامه مربوطه صادر می­شود.

تائیدیه محصول

تائیدیه محصول تنها به یک محصول مشخص و منحصر به فرد تعلق می­گیرد که طی آن محصول مورد نظر مورد تست و آزمون قرار گرفته و از فرآیند طراحی و تولید آن نیز بر اساس قوانین و دستورالعمل­های این موسسه ممیزی و ارزیابی بعمل می­آید و در صورت حصول اطمینان از انطباق آن­ها گواهینامه مربوطه صادر می­شود.

همچنین نام و مشخصات شرکت و محصول شما در وبسایت این موسسه و در دسترس مالکین کشتی، سازندگان، طراحان و دیگر صاحبان مشاغل در حوزه دریایی خواهد بود.