خدمات بازرسی دریایی

خدمات بازرسی دریایی

موسسه رده بندی آسیا به عنوان یک موسسه پیشرو در ارائه خدمات قانونی و رده بندی شناورها براساس تاییدیه و مجوز سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، دانش و تجربه گسترده و قابل توجهی در ارائه خدمات بازرسی و مشاوره ای در حوزه دریا دارد.

رده بندی آسیا به پشتوانه سابقه و مهارت موجود، مجموعه فراگیری از خدمات کیفی در چرخه صنایع دریایی را ارائه می دهد. مجموعه این خدمات، از طراحی تا ساخت، بازرسی و تست های حین ساخت شناور تا انجام بازرسی های دوره ای و ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی به منظور تامین شرایط رده بندی شناورها را در بر می گیرد.

عمده خدمات رده بندی آسیا در حوزه صنایع دریایی به شرح زیر می باشند.

  • بررسی طرح های فنی شناورها
  • انجام بازرسی و کنترل تست های حین ساخت شناورها
  • انجام بازرسی های دوره ای در انطباق با قوانین ملی و بین المللی
  • بررسی مدارک و انجام ممیزی از سیستم های مدیریت ایمنی
  • بررسی مدارک و انجام ممیزی انطباق با کنوانسیون بین المللی کار دریایی
  • ارائه مشاوره بررسی طرح های توجیهی فنی و مالی طراحی و ساخت شناورها
  • ارائه مشاوره و انجام بازرسی تعمیرات دوره ای و نگهداری شناورها

بنابر سیاست های مدیریت رده بندی آسیا و با توجه به ضرورت های احراز شرایط موسسات رده بندی مطابق RO Code در قوانین بین المللی مصوب سازمان جهانی دریانوردی (IMO)، رده بندی آسیا خود را ملزم به رعایت بی طرفی در ارائه کلیه خدمات دریایی می داند. لذا مشتریان خدمات دریایی رده بندی آسیا می توانند با تکیه بر سوابق روشن و ساز و کار مدیریتی یکپارچه از تنوع و کیفیت خدمات این موسسه بهره برداری کامل نمایند.

خدمات دریایی در رده بندی آسیا در دو بخش کلی رده بندی و فنی و کنترل طراحی ارائه می شوند.

بازرسان، ممیزان و کارشناسان بخش رده بندی شناورها در شعب و دفتر مرکزی خدمات بازرسی ها، ممیزی ها و صدور گواهینامه های قانونی و رده بندی را برای شناورهای موجود و نوساز (پس از تکمیل ساخت) ارائه می نمایند.

بازرسان و کارشناسان شناورهای نوساز بخش فنی و کنترل طراحی در شعب و دفتر مرکزی خدمات نظارت بر ساخت و انجام بازرسی های شناورهای نوساز را ارائه می نمایند. همچنین کارشناسان تایید طرح بخش فنی و کنترل طراحی بررسی و تایید مدارک فنی شناورهای نوساز و موجود را به عهده دارند.

توسعه و بهبود خدمات در حوزه های فنی و کیفی به صورت مجدانه و عنوان راهبرد کیفی مدنظر بوده و نتایج ممیزی های سالیانه انجام شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، موسسه TQCS International Group (به عنوان یکی از معتبرترین مراجع صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱) و سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران موید این موضوع می باشد.