امیرآباد

امیرآباد

آدرس : مازندران، بندر امیرآباد، روبروی درب ورودی شماره ۲ بنـدر، ساختمان پودینه

تلفن : ۳۴۶۲۳۴۷۹ (۰۱۱)

کد پستی : ۴۸۵۴۱۷۶۵۸۱

ایمیل : AmirAbad@AsiaClass.Org

مدیریت شعبه : آقای مهندس محمد علی سبحانی

ایمیل مدیریت : M.Sobhani@AsiaClass.Org