کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی شناور (ISM Code)

کارگاه آموزشی آشنایی با آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی شناور (ISM Code)